Ustalık Belgeleri

USTALIK BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3308 sayılı yasa gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş ustalık belgesine sahip olması ya da bu belgeye sahip olanları işyerinde çalıştırması gerekmektedir.

Aynı kanuna göre bir işyerinde usta unvanı ile çalışan bir kişi, o işyerinde yapılan mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, işyerinde çalışan aday çırak ve çırak öğrencilerin eğitiminden de sorumlu bulunmaktadır. Bu sebeple, işyerlerinde hizmet akdi ile istihdam edilen “ustalık belgesi” sahibi kişilerin usta unvanı ile birden fazla işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, 3308 sayılı kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki il ve meslek dallarında işyeri açan ustalık belgesi sahibi kişilerin, bu il ve meslek dallarında işyerlerinin şubelerini açmak istemeleri halinde, işyerlerinin şubelerinde “ustalık belgesi” bulunan bir kişiyi istihdam etmeleri gerekmektedir. İstihdam ettikleri bu ustaların da, yukarıda belirtilen sebeplerle başka bir işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

Halen ülkemizdeki bütün iller çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmıştır. İllerde kapsamda bulunan meslek dallarına yenilerin eklenmesi Mesleki Eğitim Kurulu’nun görüşü doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilmektedir.

Tüm Türkiye de 110 meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olup bu mesleklerde eğitim, sınav ve belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır.

Ustalık Belgesi :
Ustalık Belgesine sahip olmak veya Ustalık Belgesine sahip kişileri yanlarında çalıştırmak koşuluyla, bu Yasa kapsamına alınmış mesleklerde bağımsız işyeri açılabilir. İşyeri sahipleri, Ustalık Belgelerini işyerinin kolayca görülebilecek bir yerine asmakla yükümlüdürler. İşyeri açmaya izin veren merciler, işyeri açmak isteyenlerden Ustalık Belgesi istemek zorundadırlar.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, geleneksel olarak piyasa koşullarında sürdürülen çıraklık eğitiminden geçen, ülke içinde veya dışında eğitim kurumlarında teknik yönden eğitilen, mesleki eğitim amacıyla düzenlenen kurslara katılan veya teknik iş yapan, devlet dairelerinde uzun süre çalışıp herhangi bir mesleği yeterince öğrenerek piyasada, bu yasa kapsamına alınmış mesleklerde, serbest olarak çalışan meslek sahiplerine, aşağıda öngörülen koşullarda Ustalık Belgesi verilir:

A) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, en az on yıl piyasada meslek uygulamasında bulunan kayıtlı özel işyeri sahiplerine veya böyle bir işyerinde en az on yıl, sırasıyla çırak, kalfa ve usta olarak çalışanlara ve bu çalışmalarını kanıtlayanlara, sınavsız olarak;
B) Lise üstü teknisyen, tekniker veya teknik eleman yetiştiren bir teknik okul mezunu olup, konusunda bir yıl pratik tecrübe kazandığını kanıtlayanlara, sınavsız olarak;
C) Teknik iş yapılan Devlet Dairelerinde, ilgili dalda en az onyıl çalışıp yeterli düzeyde tecrübe kazanan ve daha sonra piyasada aynı mesleği uyguladıklarını kanıtlayanlara, sınavsız olarak,
D) Bakanlık tarafından kabul edilen bir kurumda mesleki öğrenim görenlerden, bu öğrenimlerini tamamlayıp beş yıllık pratik tecrübe kazandıklarını kanıtlayanlara, sınavsız olarak;
E) Durumları, 37’nci madde kuralları çerçevesinde değerlendirmeye bağlı tutulmak koşuluyla, ülke dışında meslek kurslarına katıldıklarını veya teknik okul mezunu olduklarını kanıtlayanlara, sınavsız olarak; Endüstiyel Eğitim ve Verimlilik Merkezince düzenlenen meslek kurslarını tamamlayıp piyasada, kurs gördüğü dalda pratik meslek tecrübesi kazandığını kanıtlayanlara, sınavla verilmektedir. Ayrıca bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Endüstri Meslek Liseleri ile Pratik Sanat Okullarından mezun olanlar, ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilirler. Ancak bu gibilerin, en az bir yıl çalışmış olmaları gerekir.